City Branding

Branding είναι η δημιουργία , η τέχνη και η επιστήμη του να δημιουργήσεις επιχειρήσεις , οργανισμούς , ανθρώπους που αγαπιούνται .

City Branding , είναι η διαδικασία δημιουργίας πόλεων που να αγαπιούνται . Αυτό οφελεί την ευημερία τους και την πρόοδο τους , αυξάνοντας την επισκεψιμότητα τους μέσω του τουρισμού και την προσέλκυση επενδύσεων .

Το City Branding , δεν είναι διαφήμιση αλλά ούτε και Marketing . Είναι μία φιλοσοφία ευτυχίας πρώτα των ανθρώπων . Στη συνέχεια δημιουργία ατμόσφαιρας που να αγαπιέται .

Πολλές πόλεις έχουν όλα τα χαρακτηριστικά για να είναι οι αγαπημένες πολλών ομάδων αλλά ποτέ δεν σχεδίασαν στρατηγικά τη διαδικασία του να γνωστοποιήσουν τα χαρακτηριστικά τους με τρόπο τέτοιον που να αγαπηθούν .

Συμβουλευτικά μπορούμε να σχεδιάσουμε την εικόνα και τα χαρακτηριστικά πόλεων ώστε να γίνουν αγαπημένες , να προσφέρουν εμπειρίες και να εκπέμπουν ευτυχία .

Τα οφέλη θα είναι σημαντικά στο οικονομικό πεδίο και στη φήμη των πόλεων .

Μπορούμε να σας αναλύσουμε την εργασία και τη φιλοσοφία μας με παρουσίαση που θα πραγματοποιήσουμε στα στελέχη των αρμόδιων φορέων της πόλης σας .

Η ίδια λογική ισχύει και για τη δημιουργία εικόνας που να αγαπιέται σε επίπεδο χωρών , με την υπηρεσία μας Nation Branding .

Επικοινωνήστε μαζί μας στο gpappr@gmail.com και τηλεφωνικά στο 6974313052 .

————————————————————————————————————————————————-

Branding is the creation, art and science to create businesses, organizations, people who love each other.

City Branding, is the process of creating cities that are loved. This is advantageous in prosperity and progress, increasing traffic through tourism and attracting investment.

The City Branding, is not advertisement nor Marketing. Happiness is a philosophy of people first. Then create an atmosphere that is loved.

Many cities have all the characteristics to be the favorite of many groups but never strategically planned procedure in making known the characteristics them in such a manner as to be loved.

Consulting can design the look and features of cities to become favorite to offer experiences and emit happiness.

The benefits will be important in the economic field and the reputation of the city.

We can analyze your work and philosophy of our presentation that will hold the executives of relevant agencies in your city.

The same logic applies to the creation of image to be loved at the country level, with our Nation Branding.

Contact us by phone at gpappr@gmail.com  and 6974313052.

 

——————————–

 

City Branding – Ανάδειξη Πόλης .

 
Άρθρο του Γιώργου Ι. Παπατριανταφύλλου .

City Branding – Ανάδειξη Πόλης .

Η έννοια του City Branding είναι η διαμόρφωση της εικόνας και των υποδομών μίας πόλης πρός αναβάθμιση της εικόνας της αλλά και προσέλκυση επισκεπτών με σκοπό της εμπορική της ανάπτυξη αλλά και την ικανοποίηση των κατοίκων της ως πρός την βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής στην περιοχή διαμονής τους .

Το City Branding στην Ελληνική γλώσα θα μπορούσε να αποδοθεί ως “Αρχιτεκτονική” Εικόνας Πόλης

Το City Branding απαιτεί για την υλοποίηση του επιστημονική μεθοδολογία καθώς περιλαμβάνει πολλαπλών τύπων ερευνητικές διαδικασίες ( ποσοτικών αλλά και ποιοτικών χαρακτηριστικών ) , λεπτομερείς αναλύσεις και ανάπτυξη δράσεων απόλυτα εναρμονισμένες στη βασική στρατηγική η οποία έχει επιλεγεί απο τον πυρήνα των ερευνητικών δεδομένων .

Η ερευνητική διαδικασία περιλαμβάνει ποσοτικές έρευνες κοινής γνώμης – ποιοτικές με focus group και in-depth interview και αναζήτηση όποιων ερευνητικών στοιχείων μπορούν να φανούν χρήσιμα στην ανάπτυξη του στρατηγικού σχεδίου .

Πολλές ευρωπαικές πόλεις μεγάλες αλλά και μικρότερες έχουν βασίσει την επιτυχία τους στο σχεδιασμό στρατηγικού City Branding με θεαματικά αποτελέσματα : Αύξηση οικονομικών μεγεθών – Αναβάθμιση Υποδομών – Προσέλκυση τουριστών – Εγκατάσταση εμπορικών μονάδων – Δημιουργία θέσεων εργασίας .

Οι βασικοί τομείς επέμβασης της στρατηγικής City Branding είναι :

Στη ρυμοτομία .
Στην αισθητική των κοινόχρηστων χώρων – πλατειών – πάρκων .
Στο οδικό δίκτυο .
Στο δίκτυο συγκοινωνιών .
Στην αισθητική των κτιρίων .
Στις επικοινωνιακές δεξιότητες των κατοίκων , της δημοτικής “μηχανής” , των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην πόλη .

Επικοινωνιακοί πυλώνες της στρατηγικής City Brnding είναι οι ακόλουθοι :

Δημοσιότητα .
Εμπορική επικοινωνία .
Ιστοσελίδα πόλης με στρατηγικό S.E.O ( βελτιστοποίηση σελίδας ) .
Social media .
Viral Campaigns .

Γιώργος Ι. Παπατριανταφύλλου .

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές gpappr@gmail.com

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera http://www.kariera.gr μέλος του διεθνούς δικτύου Career Builder http://www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των Kariera Business Seminars , από το 1999 .Σεμινάρια μας http://goo.gl/b4SIA

City Branding .

The concept of City Branding is the creation of the image and infrastructure of a city to upgrade its image and attract visitors with a view of commercial development and the satisfaction of residents as to optimize the quality of life in their residence.

The City Branding in Greek LANG could be explained as “Architecture” City Image

The City Branding requires to implement the scientific method as it includes multiple types of research processes (quantitative and qualitative characteristics), detailed analysis and development activities perfectly harmonized basic strategy that has been chosen by the core research data.

The research process includes quantitative opinion surveys – with qualitative focus group and in-depth interview and find any research data can be useful in the development of the strategic plan.

Many European cities large and small have based their success in strategic planning City Branding with spectacular results: Increase financials – Upgrade Infrastructure – Attracting tourists – Installation of commercial units – Create jobs.

The main areas of intervention of the City Branding Strategy are:

In the layout.
The aesthetics of public spaces – squares – parks.
On roads.
The network transport.
The aesthetics of buildings.
In the communication skills of residents, municipal “machine”, professionals working in the city.

CONTACT pillars of City Brnding are:

Publicity.
Commercial communication.
Website town with strategic SEO (optimization page).
Social media.
Viral Campaigns.

George J.. Papatriantafyllou.

George Papatriantafyllou is the author of books, programs Stamoulis Public Relations and Corporate Image 2008 ed. Stamoulis 2011 Board member EEDSA (Greek Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and a certified trainer from EKEPIS supervision Minister for Education, Lifelong Learning and Religious Affairs. He teaches Public Relations and Business Administration in business executives and students gpappr@gmail.com

George Papatriantafyllou,

teaches Public Relations and Business Management, the company Kariera http://www.kariera.gr member of the international network Career Builder http://www.careerbuilder.com which provides high quality education to business executives worldwide and widely helps executives to develop their careers. George Papatriantafyllou is in Kariera Business Seminars, since 1999 .Seminaria our http://goo.gl/b4SIA

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s