Analysis R.H.R.I

Analysis R.H.R.I

English Edition of This Article at The Bottom Of The Page :

Αυτή την ανάλυση , σχεδίασε , μελέτησε και στάθμισε ο καθηγητής κος Γιώργος Παπατριανταφύλλου , ο οποίος έχει νομίμως και τα πνευματικά δικαιώματα . Οποιαδήποτε χρήση της Analysis ως υπηρεσία ,απαιτεί την άδεια του ιδίου .

Αυτή είναι η πιό εξελιγμένη ανάλυση – έρευνα στις επιχειρήσεις .

Η καινοτομία του R.H.R.I είναι πως έχει σχεδιαστεί ώστε να μελετά ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν την πορεία , την πρόοδο και όλα τα μεγέθη κάθε επιχείρησης σύμφωνα με τις νέες παγκόσμιες κοινωνικές – επιχειρηματικές δομές .

Με την R.H.R.I ανάλυση πετυχαίνουμε μία απολύτως επαρκή διερεύνηση των επιπέδων και των δομών κάθε επιχείρησης . Συγκεντρώνοντας τα στοιχεία μπορούμε να πετύχουμε όλες τις διορθώσεις ώστε να οδηγήσουμε κάθε επιχείρηση στην ευημερία .

Η καινοτομία του R.H.R.I είναι πως έχει σχεδιαστεί ώστε να μελετά ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά που καθορίζουν την πορεία , την πρόοδο και όλα τα μεγέθη κάθε επιχείρησης σύμφωνα με τις νέες παγκόσμιες κοινωνικές – επιχειρηματικές δομές .

Δεν εστιάζει σε παραδοσιακά χαρακτηριστικά όπως τα παρωχημένα μοντέλα ανάλυσης .

Είναι το μέλλον στην επιχειρηματική ανάλυση και διαπιστώστε το .

R-elations : Μελετάμε το επίπεδο και τον βαθμό της δημιουργίας σχέσεων εντός και εκτός επιχείρησης . Πως οι άνθρωποι συνεργάζονται – πως δημιουργούν δεσμούς εμπιστοσύνης – με ποιούς τρόπους προσφέρουν τις υπηρεσίες τους – ποιές οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων κάθε επιχείρησης – πως πουλάνε προιόντα και υπηρεσίες – πως αναπτύσονται στις αγορές εγχώριες και διεθνείς πως συζητούν – πως προτείνουν – πως αναπτύσουν τη στρατηγική τους  . Οι σύγχρονες οικονομίες είναι σχέσεις , και ανάπτυξη αυτών .Το επίπεδο ανάπτυξης σχέσεων καθορίζει την ποιότητα των υπηρεσιών και την κοινωνική ανάδραση πρός την επιχείρηση .

 

 

H-uman Resources : Μελετάμε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Ανθρώπινο Δυναμικό κάθε επιχείρησης . Οι τομείς διείσδυσης είναι : Ψυχολογία – Επίπεδο Εξυπηρέτησης – Ηθικό – Ηθική και υπάρχουσες Αξίες κάθε Ανθρώπου – Γνώσεις  . Οι επιχειρήσεις είναι οι άνθρωποι τους . Εάν η ίδια η επιχείρηση δεν τους κατανοήσει σε βάθος όποια στρατηγική και αν εφαρμόσει δεν θα είναι επιτυχημένη . 

Με την έννοια του Ανθρωπίνου Δυναμικού μελετάμε ευρύτερα την ανθρώπινη συμπεριφορά ώστε να εντοπίζουμε τάσεις και στάσεις στις κοινωνίες με σκοπό να προσλαμβάνουμε στοιχεία και ενδείξεις για τις μελλοντικές κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες . Με την ανάλυση αυτή διαμορφώνουμε τη στρατηγική της ανθρωποκεντρικής δομής κάθε επιχείρησης .Στις σύγχρονες οικονομίες οι κοινωνίες δεν είναι δεδομένα αλλά ανθρώπινη συμπεριφορά και η ερευνητική διαδικασία της ανάλυσης μας την προβλέπει . Η εσωτερικότητα του Ανθρώπινου Δυναμικού καθορίζει την πορεία κάθε κοινωνίας .

 

R-eputation : Η φήμη κάθε επιχείρησης στο κοινωνικό περιβάλλον , στους ανθρώπους της ( εργαζόμενους της ) , στους πελάτες της , στους συνεργάτες της , στους μετόχους της , στα κοινωνικά και ηλεκτρονικά δίκτυα και σε όλες τις ομάδες με τις οποίες συναργάζεται και επικοινωνεί , είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της παρούσας και μελλοντικής πορείας της . Οι επιχειρήσεις προοδεύουν ανάλογα με το τι λέγετε γιαυτές από τους ανθρώπους και στο στάδιο αυτό της ανάλυσης μας το τι λέγετε , το μαθαίνουμε πολύ καλά .

 

 

I-mage : Η εικόνα κάθε επιχείρησης είναι το αποτύπωμα της στον συναισθηματικό κόσμο των ανθρώπων . Εξετάζουμε τόσο την Οπτική Παραστατική ( υλικοτεχνικός εξοπλισμός στο σύνολο ) , όσο και την εικόνα των ανθρώπων της επιχείρησης . Τρόποι – συμπεριφορές – αντιδράσεις – εμφάνιση – στύλ . Η εικόνα είναι βασικό συστατικό της πορείας της επιχείρησης και για τη δημιουργία αυτής κάθε λεπτομέρεια είναι σημαντική και έχει ιδιαίτερη βαρύτητα .

Επικοινωνήστε για πληροφορίες , με τον κο Γιώργο Παπατριανταφύλλου :

Είναι ο Συγγραφέας των βιβλίων , Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων εκδόσεις Σταμούλης 2008 και Εταιρική Εικόνα εκδ. Σταμούλης 2011 μέλος του δσ της ΕΕΔΣ ( Ελληνική Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων / το επιστημονικό σωματείο των Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα  ) και πιστοποιημένος εκπαιδευτής απο το ΕΚΕΠΙΣ , εποπτείας της Υπουργού Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων . Διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων και φοιτητές  gpappr@gmail.com

Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου ,

διδάσκει Δημόσιες Σχέσεις και Διοίκηση Επιχειρήσεων , στην εταιρεία Kariera www.kariera.gr  μέλος του διεθνούς  δικτύου Career Builder www.careerbuilder.com το οποίο παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε στελέχη επιχειρήσεων παγκοσμίως και βοηθά ευρύτερα τα στελέχη να αναπτύξουν την καριέρα τους . Ο Γιώργος Παπατριανταφύλλου είναι στον τομέα των  Kariera Business Seminars ( Επόμενες  Εισηγήσεις του : Δίπλωμα στις Δημόσιες Σχέσεις  http://bit.ly/Mtu0AS 4 οκτάωρες εισηγήσεις – το μοναδικό πλήρες , επαγγελματικό και επιστημονικό Δίπλωμα  Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα /  Σεμινάριο Δημόσιες Σχέσεις http://goo.gl/8Yg5S μία οκτάωρη εισήγηση / Σεμινάριο Διοργάνωση Εκδηλώσεων  http://goo.gl/icza1 μία εισήγηση ) , από το 1999 .

Επικοινωνήστε μαζί μου :

Mobile Phone Number : 6974313052

E-mail : gpappr@gmail.com

 
 
 
 
 
 
 
 This is the most sophisticated analysis – business survey.
This analysis, designed, studied and weighed by Prof. George Papatriantafyllou, who has been legally and copyrights. Any use of Analysis, requires the permission of same.

By analyzing RHRI achieve a perfectly adequate investigation of the levels and structures of each company. By collecting data we can get all the corrections to drive any business to prosperity.

The novelty is that the RHRI is designed to study exactly these characteristics that determine the course, progress and all sizes of each company according to the new global society – business structures.

Focuses not on traditional features such as outdated models of analysis.

Is the future in business analysis and see it.

R-elations: We study the level and extent of creating relationships within and outside the company. How people work together – that bond of trust – in what ways offer their services – what the relations between people of any business – that sell products and services – that grow in domestic and international markets that are discussing – that suggest – how we develop the strategy them. Modern economies are relations, and development. A level of development relationships determines the quality of social services and feedback to the company.

H-uman Resources: We study the situation of Human Resources of each company. The areas of infiltration are: Psychology – Level of Care – Ethics – Ethics and Values ​​every existing Human – Knowledge. Companies are their people. If the company itself does not understand in any depth strategy if implemented will not be successful.With the concept of Human Resources broader study of human behavior in order to identify trends and attitudes in the societies in order to recruit information and evidence for future social and economic conditions. With this analysis we shape the strategy of human-structure of each company. In modern societies, economies are not facts but human behavior and the research process of our analysis predicts. The inwardness of Human Resources determines the course of any society.

R-eputation: each company’s reputation in the social environment, its people (employees), its customers, its partners, its shareholders, their social and electronic networks and in all groups with which it communicates synargazetai and is the cornerstone of present and future course. Businesses thrive depending on what you say about this from people at this stage of our analysis of what is called the learning very well.

I-mage: The image of any business is the imprint of the emotional world of people. We examine both the Visual Descriptive (logistics equipment in total), and the image of business people. Ways – behavior – reactions – look – style. The image is a key component of the course of business and to create that every detail is important and of particular importance.

Contact us for information, Mr. George Papatriantafyllou:
He is the author of books, a public relations and publications Stamoulis 2008 Company Profile Edition Stamoulis 2011 board member of AEIF (Greek Society of Public Relations / scientific association of Public Relations in Greece) and a certified trainer from EKEPIS supervision of the Minister of Education , Lifelong Learning and Religion. He teaches Public Relations and Business to business executives and students gpappr@gmail.com
Contact Me:
Mobile Phone Number: 6974313052
E-mail: gpappr@gmail.com

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s